Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stołówka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Ceny obiadów w roku szkolnym 2019/2020:
  • cały obiad (zupa + II danie) - 4,00 zł
  • zupa - 1,00 zł
 
Zapisy na obiady odbywają się w świetlicy szkolnej od 02.09.2019 r. do 15.09.2019 r.  po wypełnieniu karty zgłoszenia.
Uczniowie, którzy nie dostarczą do świetlicy wypełnionej karty zgłoszenia na obiady nie będą mogli korzystać z obiadów.
 
Odpłatność za obiady należy dokonywać na konto szkoły
z adnotacją: „obiady za miesiąc......(podać miesiąc) – nazwisko i imię dziecka, klasa
         Numer konta 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001
 
 Koszt obiadów w miesiącu lutym:
  • cały obiad –  20 x 4 zł = 80 zł
  •  zupa –   20 × 1 zł = 20 zł                        
 
INFORMACJA O ZASADACH PŁATNOŚĆI I ZWROTACH ZA OBIADY
1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc z góry należy dokonywać do 15 – tego dnia każdego  miesiąca na konto naszej szkoły:
  Getin Noble Bank 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001   
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc opłaty
2. Jednokrotne niedokonanie wpłaty w terminie jest równoznaczne ze wstrzymaniem obiadów dla dziecka.
3. Nieobecność ucznia musi byś zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście kierownikowi świetlicy lub telefonicznie pod numerem szkoły 44 732 37 31. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
4. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
5.W przypadku pierwszego dnia nieobecności obiad można odebrać z własnymi naczyniami i dostarczyć do domu dziecka.
6. Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
7. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec za który zwrotów nie ma.
8.Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na   kwitku do zapłaty.
9.Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy zanim rozpocznie się nowy miesiąc.
 
 

Załączniki artykułu