Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 brane
są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 
Kryteria obowiązujące
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium
1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona  jest rekrutacja, będzie uczęszczało  do tej szkoły
 
5 pkt potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie  dokumentacji szkolnej
2. kandydat, który uczęszczał do przedszkola  mającego swoją siedzibę  w obwodzie tej szkoły
 
3 pkt zaświadczenie  dyrektora przedszkola
3. wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt oświadczenie rodzica
o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat
4. miejsce pracy  co najmniej  jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
 
1 pkt zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu rodzica kandydata
 
 
 
 
 
 
Harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas I publicznych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza  obwodem szkoły na rok szkolny 2020/2021
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
  1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.04.-06.04.2020 r. 04.05.-05.2020 r.
  1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 07.04-09.04 2020 r. 08.05.-12.05.2020 r.
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 17.04.2020 r.
godz. 14.00
15.05.2020 r.
godz. 14.00
  1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 20.04-24.04.2020 r. 18.05.-20.05.2020 r.
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.04.2020 r.
godz. 14.00
22.05.2020 r.
godz. 14.00
 
 
 
 

Kontakt

ul. Jerozolimska 73
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. / fax: 44 732-37-31
e-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl

Wtorek 22 września 2020

Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki